-->

Type something and hit enter


On

今日同身邊朋友傾,他問我:「CitiPlus有冇搵你marketing?」


止凡:「無喎,點解咁問?」

朋友:「佢哋話搵咗100個KOL...」

止凡:「我唔入流啦!」

朋友:「夠50人,有6%儲蓄利率,你啲觀眾可能有興趣,估計係比較保守嗰班」

止凡:「6厘?都幾吸引喎,借ib攞佢啲息都抵」

朋友:「Haha yes...未睇條款,唔知有幾長時間」

止凡:「夠50人係乜意思?」

朋友:「譬如你發一條referral link 出來,包括你在內有50人以上用呢條link開戶口,就全部人都有6%利息」

止凡:「網上銀行?」

朋友:「Yup,同virtual bank 競爭」

止凡:「咁好?大家有著數,值得搞喎」

朋友:「係呀,所以先問吓你」

止凡:「有冇資料睇?定係要佢invite先有?」

朋友:「(發link) Register here,To form a 止凡隊」

當時我正在想,可以槓桿借錢放幾多落去呢?放一千幾百萬入去?6厘儲蓄戶口利息好和味喎...

朋友:「睇到條款細則,"The extra savings rate is only applicable to the first HK$50,000 for 1 month",唔係好着數,哈哈,只係頭一個月

http://www.cpleung826.com/2021/02/blog-post_23.html

Back to Top
Back to Top